Business School

Subsidies

< Terug naar Business School

Subsidies

Subsidie praktijkleren: voor als je je medewerkers een erkend vakdiploma wil laten halen!

De Subsidieregeling praktijkleren ondersteunt bedrijven en organisaties die een mbo-bbl (beroeps begeleidende leerweg) deelnemer een praktijkleerplaats bieden. Kun je een mbo-bbl deelnemer een praktijkleerplaats bieden, dan kom je in aanmerking voor compensatie van de gemaakte kosten tijdens de praktijkbegeleiding. Elke ondernemer die aan de voorwaarden voldoet, ontvangt de subsidie.

Wat is de hoogte van de subsidie praktijkleren?
De subsidie is maximaal €2.700 per deelnemer/per schooljaar.

Komt onze organisatie in aanmerking voor deze subsidie?
Je kunt praktijkbegeleiding bieden aan een deelnemer van een mbo opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (mbo-bbl). Deze opleiding moet opgenomen zijn in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Alleen opleidingen die zijn gericht op een volledig diploma komen in aanmerking voor subsidie. De mbo-bbl-deelnemer werkt drie of vier dagen per week bij jouw organisatie. Per schooljaar omvat het buitenschools praktijkgedeelte bij uw bedrijf of organisatie tenminste 610 klokuren. De begeleide onderwijsuren verzorgd door de onderwijsinstelling bedragen minimaal 200 uur. Je ontvangt de subsidie naar verhouding van het aantal weken waarin je de praktijkbegeleiding heeft geboden.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je bent een door SBB erkend leerbedrijf
  • Je kunt praktijkbegeleiding bieden op basis van een getekend prakijktleerovereenkomst
  • Je kunt per deelnemer de vereiste administratie tonen welke voldaan aan de wettelijke verplichtingen

Kunnen wij onze medewerkers een opleiding bieden met gebruik van deze subsidie?
Ja, dat kan! Voor organisaties die met behulp van een MBO opleiding willen investeren in hun medewerkers EN hun klanten liggen deze subsidie mogelijkheden van de overheid klaar. Al onze MBO 3 en 4 vakopleidingen komen hiervoor in aanmerking.

Wil je meer weten over deze regeling of het aanvragen: neem dan contact op met Bas Nieboer.Per 2022 individuele subsidie voor een cursus of opleiding mogelijk middels het STAP-budget

Wat is het STAP-budget?
Het STAP-budget staat voor STimuleringArbeidsmarktPositie en bevat een regeling ter waarde van 200 miljoen euro per jaar dat gebruikt kan worden voor het volgen van een cursus, het behalen van een certificaat of het krijgen van bijvoorbeeld een MBO-diploma. Per jaar kunnen hier 100.000 tot 200.000 mensen aanspraak op maken.

Wat is de hoogte van het STAP-budget?
Het maximale budget dat de werknemer kan krijgen is € 1.000,-. Zijn de kosten voor de gekozen opleiding of cursus lager dan € 1.000, dan hoeft de werknemer geen eigen bijdrage te betalen. Zijn de kosten hoger dan dit bedrag, dan moet de werknemer dit zelf aanvullen of kan hij bijvoorbeeld gebruikmaken van een bijdrage van de werkgever.

Hoe kan ik het STAP-budget aanvragen?
Je kunt de subsidie aanvragen bij het UWV middels een digitaal formulier: UWV_STAP – Voorportaal (stapuwv.nl)

Voor welke opleidingen van Coniche kan ik het STAP-budget gebruiken?

ALLE opleidingen en trainingen die we als ‘open inschrijving’ aanbieden komen in aanmerking voor het STAP-budget.


Levenlanglerenkrediet

Wat is het levenlanglerenkrediet? Het levenlanglerenkrediet is een regeling waarmee mensen zich tot op latere leeftijd kunnen blijven ontwikkelen. Het is vanaf 1 augustus 2017 in het mbo ingevoerd en vanaf 1 september 2017 in het hoger onderwijs. Je kunt het levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Onze Executive MBA opleiding valt onder deze regeling

Goed nieuws voor als je onze Executive MBA wilt volgen. Zowel de Executive MBA, als de losse Executive MBA modules vallen onze deze regeling. Maak kennis met de MBA opleidingen

Het levenlanglerenkrediet lijkt op het collegegeldkrediet. Dit is een lening voor het betalen van het collegegeld. Het collegegeldkrediet maakt onderdeel uit van de studiefinanciering. Het collegegeldkrediet is er voor studenten tot 30 jaar oud in het hoger onderwijs. Het levenlanglerenkrediet is voor iedereen tot 55 jaar oud die geen recht heeft op studiefinanciering. Het krediet kan worden gebruikt voor een wettelijk erkende opleiding in het hoger onderwijs of een beroepsopleidende leerweg in het mbo.

Lening voor collegegeld of lesgeld

Met het levenlanglerenkrediet kun je per jaar maximaal 5 keer het bedrag aan wettelijk collegegeld of lesgeld lenen. Dit kan voor de duur van een studie. Voor de meeste studies is dit 4 jaar. Voor een deeltijdopleiding is dit 5 jaar. Voor studies die langer dan 4 jaar duren, kun je langer krediet krijgen. Voor de lening geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. De rente wordt telkens voor 5 jaar vastgezet. Je moet de lening binnen 15 jaar terugbetalen. De hoogte van de aflossing is afhankelijk van uw inkomen. De aflossing gaat in op 1 januari na het afronden van de studie.

Levenlanglerenkrediet aanvragen

Voor meer informatie en aanvraag: DUO

* Bron: website van Rijksoverheid*Welke MBO opleidingsvarianten zijn er nu eigenlijk?

Een MBO-opleiding is in 3 varianten te volgen:

  1. BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) – opleidingen waarbij studenten voltijd naar school gaan en recht hebben op studiefinanciering.
  2. BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) – opleidingen waarbij studenten werkend leren waarbij de verhouding minimaal 60% praktijk en maximaal 40% theorie is.
  3. De derde leerweg – opleidingen die op dezelfde wijze vormgegeven zijn als BBL-opleidingen. Het verschil is dat de derde leerweg geen minimum leeftijd kent en er geen wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur is.

Verschil BBL en derde leerweg
Het voordeel van een derde leerwegtraject is dat je minder BPV volgt en dat de totale opleidingsduur dus korter is. Opleidingen in de derde leerweg voldoen aan alle (kwaliteits)eisen van de Onderwijsinspectie, je haalt dan ook een landelijk erkend MBO-diploma. De werkgever ontvangt geen subsidie voor praktijkleren zoals bij een BBL-opleiding omdat het geen door het Ministerie van OC&W gefinancierde leerweg is waardoor een derde leerweg duurder kan uitvallen. Door minder verlet uren en gebruik te maken van het STAP-budget kunnen de totale kosten juist lager uitvallen.

Over het algemeen is de derde leerweg dus flexibeler en sneller. Kostentechnisch zal naar de individuele situatie moeten worden gekeken welke variant voor jou de gunstigste is.

Welke MBO opleidingsvarianten biedt Coniche aan?
MBO-opleidingen van Coniche Business School worden naast BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) ook aangeboden volgens de derde leerweg. Beide varianten zijn een combinatie van leren en het volgen van BPV (Beroeps Praktijk Vorming), dus leren en werken in de beroepspraktijk.

BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleidingen biedt Coniche Business School niet aan.